სილაბუსები
1. ფიზიკის ფილოსოფიური პრობლემები

2. ფილოსოფიის შესავალი

3. მათემატიკის ფილოსოფიური პრობლემები

4. სპეციალობის ფილოსოფიური პრობლემები

5. მეცნიერება და ფილოსოფია (ბაკალავრიატი, საუნივერსიტეტო)

6. მეცნიერება და ფილოსოფია (დოქტორანტურა, საუნივერსიტეტო)

7. თეორიული ფილოსოფია

8. თანამედროვე მეცნიერული შემეცნების ფორმები და მეთოდები
გილდა სიხარულიძე 2012 წ.